A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin quan trọng trong Kỳ thi thử TN THPT 2021

THỜI GIAN THÍ SINH CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI

Buổi sáng: 06 giờ 50 phút.

Buổi chiều: 13 giờ 50 phút

 

LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

Ngày

Buổi

Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

26/4/2021

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

27/4/2021

SÁNG

Bài thi

KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi

KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

 

THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH TRỐNG TỪNG BUỔI THI

Thời gian

Nhiệm vụ của CBCT

Hiệu lệnh trống

1. Đối với môn Ngữ văn

 

06h30 - 07h00

- Cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tập trung tại phòng trực

 của Điểm thi:

     + Phân công nhiệm vụ các thành viên;

     + Quy định cách đánh số báo danh;

     + Tổ chức cho CBCT, giám sát phòng thi bắt thăm phân công coi thi, giám sát phòng thi;

- Tập trung thí sinh chuẩn bị vào phòng thi;

- Nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh.

- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

1 hồi

3 tiếng trống

07h00 - 07h20

- CBCT số 1 nhận đề thi tại phòng trực của Điểm thi;

- CBCT số 2 ký tên vào ô dành cho CBCT trên giấy thi, giấy nháp;

- Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên giấy thi.

9 tiếng trống

07h20 - 07h25

Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

 

07h30

- Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh;

- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.

6 tiếng trống

07h35

Bắt đầu tình giờ làm bài (120 phút).

3 tiếng trống

07h50

Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

 

09h20

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

1 tiếng trống

09h35

- Hết giờ làm bài. CBCT thu bài thi của thí sinh;

- Yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ số tờ giấy thi, kiểm tra lại các thông tin ghi trên giấy thi);

- Bàn giao bài thi cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

1 hồi dài

2. Đối với môn Toán, môn Ngoại ngữ

 

13h30 - 14h00

- Cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tập trung tại phòng trực của Điểm thi:

     + Phân công nhiệm vụ các thành viên;

     + Quy định cách đánh số báo danh;

     + Tổ chức cho CBCT, giám sát phòng thi bắt thăm phân công coi thi, giám sát phòng thi;

- Tập trung thí sinh chuẩn bị vào phòng thi;

- Nhận phiếu TLTN, giấy nháp và túi đựng tài liệu của phòng thi;

- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;

- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

1 hồi trống dài

3 tiếng trống

14h00 - 14h10

- CBCT số 1 nhận đề thi tại phòng trực của Điểm thi;

- CBCT số 2 ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp;

- Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

9 tiếng trống

14h10 - 14h15

Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

 

14h20

- Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh;

- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi, ghi và tô mã đề thi vào phiếu TLTN.

6 tiếng trống

14h30

Bắt đầu tình giờ làm bài:

- Môn Toán: 90 phút;

- Môn Ngoại ngữ: 60 phút.

3 tiếng trống

14h45

Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

 

15h15

Đối với môn Ngoại ngữ

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

1 tiếng trống

15h45

Đối với môn Toán

15h30

Đối với môn Ngoại ngữ

- Hết giờ làm bài. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh;

- Yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi, kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu TLTN);

- Bàn giao phiếu TLTN cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

1 hồi trống dài

16h00

Đối với môn Toán

3. Đối với các bài thi tổ hợp

 

06h30 - 07h00

- Cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tập trung tại phòng trực của Điểm thi:

     + Phân công nhiệm vụ các thành viên;

     + Quy định cách đánh số báo danh;

     + Tổ chức cho CBCT, giám sát phòng thi bắt thăm phân công coi thi, giám sát phòng thi;

     + Phân công CBCT của phòng chờ thi.

- Tập trung thí sinh chuẩn bị vào phòng thi. Thí sinh chỉ dự thi một trong hai môn hoặc cả hai môn: Hóa học, Sinh học đối với bài KHTN; Địa lí, Giáo dục công dân đối với bài KTXH tập trung tại phòng chờ thi;

- Nhận phiếu TLTN, giấy nháp và túi đựng tài liệu của phòng thi;

- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh.

1 hồi trống dài

3 tiếng trống

07h00 - 07h20

- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi;

- CBCT số 1 nhận đề thi tại phòng trực của Điểm thi;

- CBCT số 2 ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp;

- Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

9 tiếng trống

07h20 - 07h25

Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

 

07h30

- Bóc túi đựng đề thi môn thi thành phần thứ nhất của bài thi tổ hợp; phát đề thi cho thí sinh;

- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi, ghi và tô mã đề thi vào phiếu TLTN.

6 tiếng trống

07h35

Bắt đầu tình giờ làm bài môn thi thành phần thứ nhất: 50 phút.

3 tiếng trống

07h50

Nộp đề thi thừa môn thi thành phần thứ nhất của bài thi tổ hợp đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

 

08h10

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn thi thành phần thứ nhất.

1 tiếng trống

08h25

Hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ nhất. CBCT thu đề thi, giấy nháp của thí sinh.

1 hồi trống dài

08h25

Gọi thí sinh dự thi môn thi thành phần thứ hai (đối với thí sinh không dự thi môn thi thành phần thứ nhất) vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

9 tiếng trống

08h30

- Bóc túi đựng đề thi môn thi thành phần thứ hai; phát đề thi cho thí sinh;

- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi, kiểm tra mã đề thi trùng với mã đề thi đã ghi trên phiếu TLTN.

6 tiếng trống

08h35

Bắt đầu tình giờ làm bài môn thi thành phần thứ hai: 50 phút.

3 tiếng trống

08h50

Nộp đề thi thừa môn thi thành phần thứ hai đã được niêm phong và đề thi, giấy nháp của môn thi thành phần thứ nhất cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

 

09h10

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn thi thành phần thứ hai.

1 tiếng trống

09h25

Hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ hai. CBCT thu đề thi, giấy nháp của thí sinh.

1 hồi trống dài

09h25

Gọi thí sinh dự thi môn thi thành phần thứ ba (đối với thí sinh không dự thi môn thi thành phần thứ nhất và thứ hai) vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

9 tiếng trống

09h30

- Bóc túi đựng đề thi môn thi thành phần thứ ba; phát đề thi cho thí sinh;

- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi, kiểm tra mã đề thi trùng với mã đề thi đã ghi trên phiếu TLTN.

6 tiếng trống

09h35

Bắt đầu tình giờ làm bài môn thi thành phần thứ ba: 50 phút.

3 tiếng trống

09h50

Nộp đề thi thừa môn thi thành phần thứ ba đã được niêm phong và đề thi, giấy nháp của môn thi thành phần thứ hai cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

 

10h10

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn thi thành phần thứ ba.

1 tiếng trống

10h25

- Hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ ba. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh;

- Yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi, kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu TLTN);

- Bàn giao phiếu TLTN cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

1 hồi trống dài

 

Hiệu lệnh trống cụ thể:

 

Nội dung

Hiệu lệnh trống

Tập trung thí sinh chuẩn bị vào phòng thi

1 hồi trống dài + 3 tiếng trống

Gọi thí sinh vào phòng thi

9 tiếng trống

Bóc túi đựng đề thi

6 tiếng trống

Bắt đầu tính giờ làm bài

3 tiếng trống

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

1 tiếng trống

Hết giờ làm bài

1 hồi trống dài

DANH SÁCH PHÒNG THI THỬ CÁC MÔN: TOÁN, NGỮ VĂN, TIẾNG ANH

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 01

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027001

LÂM THÁI

AN

11/11/2003

KHXH

12A3

 

2

027002

NGUYỄN PHƯƠNG

ANH

31/03/2003

KHXH

12A2

 

3

027003

NGỌC THỊ PHƯƠNG

ANH

3/7/2003

KHXH

12A3

 

4

027004

NÔNG THỊ MAI

ANH

18/06/2003

KHXH

12A5

 

5

027005

PHAN THỊ NGỌC

ANH

23/11/2003

KHXH

12A5

 

6

027006

ĐẶNG THỊ

ANH

9/6/2003

KHXH

12A6

 

7

027007

HOÀNG THỊ NGỌC

ÁNH

24/10/2003

KHXH

12A5

 

8

027008

LÝ THỊ MINH

ÁNH

9/6/2003

KHXH

12A6

 

9

027009

NGUYỄN THỊ NGỌC

ÁNH

28/06/2003

KHXH

12A6

 

10

027010

LÊ QUỐC

BẢO

28/02/2003

KHXH

12A3

 

11

027011

VIÊN HÀ

BẢO

30/11/2003

KHXH

12A4

 

12

027012

NÔNG HOÀNG

BẢO

26/10/2003

KHXH

12A7

 

13

027013

LONG THỊ THU

BỀN

1/9/2003

KHXH

12A2

 

14

027014

TRIỆU THỊ

BÍCH

16/04/2003

KHXH

12A3

 

15

027015

LÝ VĂN

BÌNH

27/10/2002

KHXH

12A4

 

16

027016

HOÀNG LONG

CẦM

14/11/2003

KHXH

12A3

 

17

027017

ĐÀM VĂN

CẦM

21/08/2003

KHXH

12A5

 

18

027018

ĐÀM LINH

CHI

18/11/2003

KHTN

12A1

 

19

027019

NGUYỄN PHƯƠNG

CHI

1/1/2005

KHTN

12A1

 

20

027020

LƯU QUỲNH

CHI

13/03/2002

KHXH

12A6

 

21

027021

LÝ THỊ

CHI

27/05/2003

KHXH

12A7

 

22

027022

NÔNG THỊ QUỲNH

CHI

28/01/2003

KHXH

12A7

 

23

027023

HOÀNG ĐỨC

CHIẾN

3/7/2002

KHXH

12A4

 

24

027024

LÂM KIỀU

CHINH

15/04/2002

KHXH

12A6

 

 

Danh sách này gồm 24 thí sinh

                  Hòa An,  ngày 23 tháng 4 năm 2021

                    CHỦ TỊCH HĐCT

 

 

 

 

                                                                                                                      Bế Thị Thơm

 

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 02

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027025

NÔNG NGỌC

CHÍNH

19/05/2003

KHXH

12A3

 

2

027026

ĐÀM QUỐC

CHUNG

11/10/2003

KHTN

12A1

 

3

027027

NÔNG TIẾN

CÔNG

11/12/2003

KHXH

12A3

 

4

027028

NGUYỄN THỊ ÁNH

CÚC

19/10/2003

KHXH

12A7

 

5

027029

ĐỖ ĐỨC

CƯỜNG

1/6/2003

KHXH

12A7

 

6

027030

LÔ QUANG

ĐẠI

25/07/2003

KHXH

12A4

 

7

027031

NGUYỄN THANH

ĐẠM

9/10/2002

KHXH

12A3

 

8

027032

HOÀNG ĐỨC

DÂN

11/9/2003

KHTN

12A1

 

9

027033

LƯU DUY

ĐAN

4/11/2002

KHXH

12A4

 

10

027034

HOÀNG ĐỨC HẢI 

ĐĂNG

9/9/2003

KHXH

12A3

 

11

027035

HOÀNG THÀNH

ĐẠT

12/6/2003

KHXH

12A2

 

12

027036

LƯƠNG VI TIẾN

ĐẠT

4/10/2003

KHXH

12A2

 

13

027037

HÀ VĂN

ĐẠT

8/3/2003

KHXH

12A6

 

14

027038

HOÀNG THỊ KIỀU

DIỄM

12/1/2003

KHXH

12A2

 

15

027039

MA THỊ

DIỄM

1/6/2003

KHXH

12A4

 

16

027040

LÊ DUY

ĐIỆN

8/12/2003

KHXH

12A7

 

17

027041

DƯƠNG THỊ BÍCH

DIỆP

3/8/2003

KHTN

12A1

 

18

027042

BÙI THỊ MỸ

DIỆU

4/11/2003

KHXH

12A7

 

19

027043

LÝ HUY

DU

11/12/2003

KHXH

12A6

 

20

027044

LÝ ANH

ĐỨC

8/3/2003

KHTN

12A1

 

21

027045

PHẠM TRUNG

ĐỨC

7/6/2003

KHTN

12A1

 

22

027046

HOÀNG MINH

ĐỨC

30/12/2003

KHXH

12A7

 

23

027047

LÝ THỊ

DUNG

5/11/2003

KHXH

12A4

 

24

027048

BAN THÙY

DƯƠNG

1/6/2003

KHXH

12A2

 

 

Danh sách này gồm 24 thí sinh

                  Hòa An,  ngày 23 tháng 4 năm 2021

                     CHỦ TỊCH HĐCT

 

 

 

 

                                                                                                                       Bế Thị Thơm

 

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 03

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027049

HOÀNG HẢI

DƯƠNG

29/06/2003

KHXH

12A4

 

2

027050

LÈNG THỊ ÁNH

DƯƠNG

9/9/2003

KHXH

12A7

 

3

027051

LONG HẢI

DUY

20/01/2003

KHXH

12A6

 

4

027052

NGUYỄN ĐOÀN THỊ

DUYÊN

15/09/2003

KHXH

12A2

 

5

027053

TRƯƠNG THÀNH

GHÊM

6/10/2003

KHXH

12A7

 

6

027054

VĂN THÙY

GIANG

18/01/2003

KHXH

12A5

 

7

027055

LÝ LÊ

GIÁP

23/12/2003

KHXH

12A3

 

8

027056

HOÀNG VIỆT

6/6/2003

KHXH

12A4

 

9

027057

NÔNG CHANG

HẠ

16/03/2003

KHTN

12A1

 

10

027058

PHAN KHÁNH

HẠ

25/06/2003

KHXH

12A2

 

11

027059

SẦM THỊ

HẠ

10/4/2003

KHXH

12A4

 

12

027060

BẾ NHẬT

HẢI

5/2/2003

KHXH

12A7

 

13

027061

ĐÀM MAI

HẠNH

21/11/2003

KHTN

12A1

 

14

027061

LÃNH THU

HẬU

22/02/2003

KHXH

12A5

 

15

027063

NGUYỄN THƯ

HẬU

2/11/2003

KHXH

12A6

 

16

027064

NÔNG THỊ

HIÊN

19/01/2003

KHXH

12A7

 

17

027065

ĐẶNG THU

HIỀN

26/03/2003

KHTN

12A1

 

18

027066

NGUYỄN THẢO

HIỀN

22/02/2003

KHXH

12A2

 

19

027067

HOÀNG VĂN

HIỆP

22/01/2003

KHXH

12A4

 

20

027068

HỨA THỊ

HOA

8/3/2003

KHXH

12A7

 

21

027069

BÙI KHÁNH

HÒA

1/11/2003

KHXH

12A3

 

22

027070

TRƯƠNG VIỆT

HÒA

11/12/2002

KHXH

12A4

 

23

027071

BÀNH MINH

HỌA

27/10/2003

KHXH

12A4

 

24

027072

HOÀNG TÔ

HOÀI

8/1/2003

KHXH

12A3

 

 

Danh sách này gồm 24 thí sinh

                  Hòa An,  ngày 23 tháng 4 năm 2021

                     CHỦ TỊCH HĐCT

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Bế Thị Thơm

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 04

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027073

TRƯƠNG THU

HOÀI

24/11/2003

KHXH

12A3

 

2

027074

BẾ THU

HOÀI

27/09/2003

KHXH

12A6

 

3

027075

PHAN VIỆT

HOÀNG

1/9/2003

KHXH

12A2

 

4

027076

LÝ THỊ

HỒNG

1/1/2003

KHXH

12A2

 

5

027077

LÊ VĂN

HUẤN

5/12/2003

KHXH

12A3

 

6

027078

PHÙNG THỊ

HUỆ

14/09/2003

KHXH

12A3

 

7

027079

BẾ NGUYỄN

HÙNG

15/04/2003

KHXH

12A4

 

8

027080

MA KIÊN

HÙNG

1/1/2003

KHXH

12A6

 

9

027081

TRẦN CAO

HƯNG

7/8/2003

KHTN

12A1

 

10

027082

HOÀNG QUANG

HƯNG

30/09/2003

KHXH

12A3

 

11

027083

HÀ VŨ

HƯNG

13/01/2003

KHXH

12A7

 

12

027084

HÀ MAI

HƯƠNG

13/01/2003

KHXH

12A3

 

13

027085

HÀ THU

HƯƠNG

13/01/2003

KHXH

12A3

 

14

027086

HOÀNG THỊ

HUYỀN

7/5/2003

KHXH

12A3

 

15

027087

HỨA DUY

KHÁNH

28/09/2003

KHTN

12A1

 

16

027088

ĐÀM TUẤN

KIỆT

1/5/2003

KHTN

12A1

 

17

027089

BẾ THỊ THANH

LAM

3/11/2003

KHXH

12A6

 

18

027090

TRIỆU HẢI

LÂM

5/11/2003

KHTN

12A1

 

19

027091

CAM THỊ BẢO

LÂM

4/11/2003

KHXH

12A5

 

20

027092

HOÀNG HẢI

LÂM

12/8/2003

KHXH

12A7

 

21

027093

TRIỆU NÔNG

LÂM

8/4/2003

KHXH

12A7

 

22

027094

TRƯƠNG ĐÌNH

LẬP

11/8/2003

KHTN

12A1

 

23

027095

LÝ THỊ HỒNG

LIÊN

23/04/2003

KHXH

12A5

 

24

027096

HÀ THỊ

LIỄU

1/1/2005

KHXH

12A6

 

 

Danh sách này gồm 24 thí sinh

                  Hòa An,  ngày 23 tháng 4 năm 2021

                     CHỦ TỊCH HĐCT

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bế Thị Thơm

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 05

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027097

LƯƠNG KHÁNH

LINH

17/05/2003

KHTN

12A1

 

2

027098

NÔNG THÙY

LINH

26/09/2003

KHTN

12A1

 

3

027099

LÊ NGÂN

LINH

2/9/2003

KHXH

12A2

 

4

027100

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

LINH

21/10/2003

KHXH

12A3

 

5

027101

LỤC THÙY

LINH

10/3/2003

KHXH

12A3

 

6

027102

NÔNG THỊ NGỌC

LINH

5/2/2003

KHXH

12A6

 

7

027103

TẠ KHÁNH

LINH

2/9/2003

KHXH

12A7

 

8

027104

LÂM KHÁNH

LY

1/6/2003

KHXH

12A2

 

9

027105

LƯU PHƯƠNG

14/07/2003

KHXH

12A2

 

10

027106

LÊ PHƯƠNG

MAI

11/6/2003

KHXH

12A5

 

11

027107

TRIỆU THỊ

MẾN

6/6/2003

KHXH

12A7

 

12

027108

MA NGỌC

MINH

21/12/2003

KHXH

12A5

 

13

027109

LÝ NGỌC

MINH

2/1/2002

KHXH

12A7

 

14

027110

LÊ 

NA

23/03/2003

KHXH

12A2

 

15

027111

DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

NGÀ

22/10/2003

KHXH

12A2

 

16

027112

DƯƠNG HỮU

NGHỊ

1/1/2003

KHTN

12A1

 

17

027113

NGUYỄN NGỌC

NGHĨA

12/11/2003

KHTN

12A1

 

18

027114

TÀO VĂN

NGHĨA

30/01/2003

KHXH

12A3

 

19

027115

HÀ ĐỨC

NGHĨA

13/04/2003

KHXH

12A5

 

20

027116

ĐÀM TRUNG

NGHĨA

30/06/2003

KHXH

12A7

 

21

027117

NÔNG THẾ

NGHIỆP

13/06/2002

KHXH

12A2

 

22

027118

ĐÀM MINH

NGỌC

11/12/2003

KHXH

12A3

 

23

027119

HOÀNG THỊ

NGỌC

10/9/2003

KHXH

12A4

 

24

027120

LÝ NGUYỄN

NGỌC

16/10/2003

KHXH

12A5

 

 

Danh sách này gồm 24 thí sinh

                  Hòa An,  ngày 23 tháng 4 năm 2021

                     CHỦ TỊCH HĐCT

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bế Thị Thơm

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 06

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027121

ĐẶNG THU

NGUYỆT

5/9/2003

KHXH

12A4

 

2

027122

NÔNG THỊ

NHÀI

3/4/2003

KHXH

12A3

 

3

027123

DƯƠNG THỊ NGỌC

NHI

23/03/2003

KHXH

12A3

 

4

027124

NÔNG HẢI

NHƯ

2/3/2003

KHXH

12A6

 

5

027125

HOÀNG THỊ HỒNG

NHƯ

3/11/2003

KHXH

12A7

 

6

027126

NÔNG QUỲNH

NHƯ

13/09/2003

KHXH

12A7

 

7

027127

NGUYỄN NHƯ

OANH

24/12/2003

KHTN

12A1

 

8

027128

CHIÊU THỊ KIM

OANH

13/12/2003

KHXH

12A2

 

9

027129

NÔNG LƯƠNG

PHÚC

22/04/2003

KHTN

12A1

 

10

027130

NGUYỄN THỊ MINH

PHƯƠNG

11/2/2003

KHXH

12A3

 

11

027131

TRIỆU HOÀI

PHƯƠNG

17/01/2003

KHXH

12A5

 

12

027132

TRIỆU THU

PHƯƠNG

19/08/2003

KHXH

12A6

 

13

027133

NGUYỄN ANH

QUÂN

2/1/2003

KHTN

12A1

 

14

027134

LA MINH

QUÂN

25/07/2003

KHXH

12A3

 

15

027135

TRIỆU VĂN

QUÂN

7/6/2003

KHXH

12A3

 

16

027136

ĐOÀN HỒNG

QUÂN

12/8/2003

KHXH

12A4

 

17

027137

LÃ MINH

QUÂN

3/9/2003

KHXH

12A5

 

18

027138

LÊ HOÀNG

QUÂN

27/08/2003

KHXH

12A7

 

19

027139

NGUYỄN DUY

QUANG

19/09/2003

KHXH

12A5

 

20

027140

TRIỆU VĂN

QUÝ

22/11/2003

KHXH

12A7

 

21

027141

NGUYỄN THỊ

QUỲNH

25/09/2003

KHXH

12A2

 

22

027142

LÔ TRÚC

QUỲNH

20/05/2003

KHXH

12A6

 

23

027143

ĐÀM NGỌC

SAN

11/1/2003

KHTN

12A1

 

24

027144

LÊ PHƯƠNG

SANG

14/12/2003

KHTN

12A1

 

 

Danh sách này gồm 24 thí sinh

                  Hòa An,  ngày 23 tháng 4 năm 2021

                     CHỦ TỊCH HĐCT

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Bế Thị Thơm

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 07

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027145

LƯƠNG TUẤN

SANG

21/12/2003

KHXH

12A7

 

2

027146

PHÙNG VĂN

SỰ

21/03/2003

KHTN

12A1

 

3

027147

SẠCH THỊ

THẮM

13/01/2003

KHXH

12A3

 

4

027148

NÔNG ĐỨC

THẮNG

19/02/2003

KHXH

12A5

 

5

027149

NGUYỄN NHẬT

THÀNH

5/11/2003

KHTN

12A1

 

6

027150

TRIỆU SỸ

THÀNH

20/02/2003

KHXH

12A5

 

7

027151

NÔNG TRUNG

THÀNH

11/10/2003

KHXH

12A6

 

8

027152

VI VĂN

THÀNH

14/02/2003

KHXH

12A6

 

9

027153

VŨ PHƯƠNG

THẢO

13/07/2003

KHTN

12A1

 

10

027154

LÝ THỊ

THẢO

28/12/2003

KHXH

12A5

 

11

027155

HOÀNG ĐỨC

THIÊN

2/12/2003

KHXH

12A5

 

12

027156

BẾ ÍCH

THIỆN

20/12/2003

KHTN

12A1

 

13

027157

NGUYỄN XUÂN

THỊNH

6/6/2003

KHTN

12A1

 

14

027158

LÝ ĐỨC

THỊNH

27/03/2003

KHXH

12A5

 

15

027159

BẾ ĐỨC

THỊNH

18/11/2003

KHXH

12A6

 

16

027160

HOÀNG ĐỨC

THỊNH

26/05/2003

KHXH

12A6

 

17

027161

LA NGỌC

THỌ

30/09/2003

KHXH

12A5

 

18

027162

NGUYỄN LƯƠNG

THỌ

28/02/2003

KHXH

12A5

 

19

027163

HOÀNG NÔNG

THỌ

13/09/2003

KHXH

12A6

 

20

027164

LÔ THỊ KIM

THOA

17/11/2003

KHXH

12A2

 

21

027165

BÀN VĂN

THÔNG

19/03/2003

KHXH

12A7

 

22

027166

LÊ PHƯƠNG

THU

5/11/2003

KHXH

12A2

 

23

027167

DƯƠNG THỊ

THƯ

21/10/2003

KHTN

12A1

 

24

027168

NGUYỄN MINH

THƯ

7/11/2003

KHTN

12A1

 

 

Danh sách này gồm 24 thí sinh

                  Hòa An,  ngày 23 tháng 4 năm 2021

                     CHỦ TỊCH HĐCT

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bế Thị Thơm

 

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 08

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027169

HOÀNG THỊ

THUẬN

11/9/2003

KHXH

12A4

 

2

027170

NGUYỄN LƯƠNG

THÚY

3/2/2003

KHXH

12A5

 

3

027171

DƯƠNG NGỌC

THÚY

16/11/2003

KHXH

12A6

 

4

027172

HÀ THỊ

THỦY

10/8/2003

KHXH

12A6

 

5

027173

NÔNG HÀ

TIẾN

18/06/2003

KHXH

12A4

 

6

027174

LƯƠNG VĂN

TIẾN

18/04/2002

KHXH

12A7

 

7

027175

ĐÀM THU

TRÀ

15/03/2003

KHXH

12A2

 

8

027176

ĐOÀN THỊ THANH

TRÀ

17/03/2003

KHXH

12A2

 

9

027177

HOÀNG THỊ

TRÀ

21/06/2003

KHXH

12A2

 

10

027178

LÊ THU

TRÀ

20/06/2003

KHXH

12A7

 

11

027179

TRIỆU THỊ THU

TRANG

14/01/2003

KHXH

12A3

 

12

027180

DÙNG THU

TRANG

10/11/2003

KHXH

12A5

 

13

027181

TRIỆU HUYỀN

TRANG

25/11/2003

KHXH

12A5

 

14

027182

LỤC THỊ

TRANG

12/6/2003

KHXH

12A6

 

15

027183

NGUYỄN THỊ THANH

TRÚC

24/04/2003

KHXH

12A3

 

16

027184

NÔNG QUANG

TRƯỜNG

7/8/2003

KHXH

12A5

 

17

027185

HOÀNG MINH

18/11/2003

KHTN

12A1

 

18

027186

NGUYỄN HỮU

24/07/2003

KHTN

12A1

 

19

027187

NÔNG THANH

21/05/2003

KHXH

12A2

 

20

027188

LÝ VĂN

27/03/2003

KHXH

12A3

 

 

Danh sách này gồm 20 thí sinh

                  Hòa An,  ngày 23 tháng 4 năm 2021

                     CHỦ TỊCH HĐCT

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Bế Thị Thơm

 

 

 

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 09

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027189

TRIỆU QUỐC

TUẤN

21/12/2003

KHXH

12A7

 

2

027190

HOÀNG TRƯƠNG

TÙNG

25/06/2003

KHTN

12A1

 

3

027191

TRƯƠNG THỊ THÚY

TƯƠI

14/09/2003

KHXH

12A7

 

4

027192

NGUYỄN TỐ

UYÊN

1/11/2003

KHXH

12A2

 

5

027193

NGUYỄN THỊ THU

UYÊN

26/12/2003

KHXH

12A4

 

6

027194

NÔNG THỊ KIỀU

VÂN

5/11/2003

KHTN

12A1

 

7

027195

HOÀNG THÚY

VÂN

27/10/2003

KHXH

12A3

 

8

027196

TRIỆU THỊ HỒNG

VÂN

27/02/2003

KHXH

12A4

 

9

027197

LÝ THỊ TƯỜNG

VI

28/12/2003

KHXH

12A2

 

10

027198

HOÀNG THẢO

VI

12/12/2003

KHXH

12A4

 

11

027199

NGUYỄN THỊ

VIỄN

1/12/2003

KHXH

12A7

 

12

027200

NGUYỄN THÀNH

VINH

16/11/2003

KHXH

12A4

 

13

027201

NGUYỄN CÔNG

VINH

12/11/2003

KHXH

12A6

 

14

027202

BẾ ĐÌNH

20/04/2003

KHXH

12A4

 

15

027203

HOÀNG ANH

25/04/2003

KHXH

12A5

 

16

027204

LONG HÀ

12/10/2003

KHXH

12A6

 

17

027205

NGUYỄN XUÂN

16/11/2003

KHXH

12A6

 

18

027206

VŨ THỊ

VƯỢT

20/12/2003

KHXH

12A2

 

19

027207

VŨ THỊ NGỌC

XOAN

1/1/2005

KHXH

12A5

 

20

027208

LÝ THỊ

XUYẾN

3/1/2003

KHXH

12A4

 

 

DANH SÁCH PHÒNG THI TỔ HỢP TỰ NHIÊN, XÃ HỘI

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 01 - KHTN

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027001

ĐÀM LINH

CHI

18/11/2003

KHTN

12A1

 

2

027002

NGUYỄN PHƯƠNG 

CHI

1/1/2005

KHTN

12A1

 

3

027003

ĐÀM QUỐC

CHUNG

11/10/2003

KHTN

12A1

 

4

027004

HOÀNG ĐỨC

DÂN

11/9/2003

KHTN

12A1

 

5

027005

DƯƠNG THỊ BÍCH

DIỆP

3/8/2003

KHTN

12A1

 

6

027006

LÝ ANH

ĐỨC

8/3/2003

KHTN

12A1

 

7

027007

PHẠM TRUNG

ĐỨC

7/6/2003

KHTN

12A1

 

8

027008

NÔNG CHANG

HẠ

16/03/2003

KHTN

12A1

 

9

027009

ĐÀM MAI

HẠNH

21/11/2003

KHTN

12A1

 

10

027010

ĐẶNG THU

HIỀN

26/03/2003

KHTN

12A1

 

11

027011

TRẦN CAO

HƯNG

7/8/2003

KHTN

12A1

 

12

027012

HỨA DUY

KHÁNH

28/09/2003

KHTN

12A1

 

13

027013

ĐÀM TUẤN

KIỆT

1/5/2003

KHTN

12A1

 

14

027014

TRIỆU HẢI

LÂM

5/11/2003

KHTN

12A1

 

15

027015

TRƯƠNG ĐÌNH

LẬP

11/8/2003

KHTN

12A1

 

16

027016

LƯƠNG KHÁNH

LINH

17/05/2003

KHTN

12A1

 

17

027017

NÔNG THÙY

LINH

26/09/2003

KHTN

12A1

 

18

027018

NGUYỄN NGỌC

NGHĨA

12/11/2003

KHTN

12A1

 

 

Danh sách này gồm 18 thí sinh

                  Hòa An,  ngày 23 tháng 4 năm 2021

                    CHỦ TỊCH HĐCT

 

 

                                                                                                                       Bế Thị Thơm

 

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

 

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 02 - KHTN

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027019

DƯƠNG HỮU

NGHỊ

1/1/2003

KHTN

12A1

 

2

027020

NGUYỄN NHƯ

OANH

24/12/2003

KHTN

12A1

 

3

027021

NÔNG LƯƠNG

PHÚC

22/04/2003

KHTN

12A1

 

4

027022

NGUYỄN ANH

QUÂN

2/1/2003

KHTN

12A1

 

5

027023

ĐÀM NGỌC

SAN

11/1/2003

KHTN

12A1

 

6

027024

LÊ PHƯƠNG

SANG

14/12/2003

KHTN

12A1

 

7

027025

PHÙNG VĂN

SỰ

21/03/2003

KHTN

12A1

 

8

027026

NGUYỄN NHẬT

THÀNH

5/11/2003

KHTN

12A1

 

9

027027

VŨ PHƯƠNG

THẢO

13/07/2003

KHTN

12A1

 

10

027028

BẾ ÍCH

THIỆN

20/12/2003

KHTN

12A1

 

11

027029

NGUYỄN XUÂN

THỊNH

6/6/2003

KHTN

12A1

 

12

027030

DƯƠNG THỊ

THƯ

21/10/2003

KHTN

12A1

 

13

027031

NGUYỄN MINH

THƯ

7/11/2003

KHTN

12A1

 

14

027032

HOÀNG TRƯƠNG

TÙNG

25/06/2003

KHTN

12A1

 

15

027033

HOÀNG MINH

18/11/2003

KHTN

12A1

 

16

027034

NGUYỄN HỮU

24/07/2003

KHTN

12A1

 

17

027035

NÔNG THỊ KIỀU

VÂN

5/11/2003

KHTN

12A1

 

 

Danh sách này gồm 17 thí sinh

                  Hòa An,  ngày 23 tháng 4 năm 2021

                     CHỦ TỊCH HĐCT

 

 

 

 

                                                                                                                      Bế Thị Thơm

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG THPT HÒA AN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

PHÒNG THI: 03 -KHXH

STT

 

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TỔ HỢP DỰ THI

LỚP

GHI CHÚ

1

027036

NGUYỄN PHƯƠNG